BALIKESİR EDREMİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulu Müdürlüğü Kantin İhale İlanı

 

 

T.C.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İLAN-1

 

İlçemiz Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokuluMüdürlüğü Kantini; Milli Eğitim Bakanlığının 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “35/d ve 51/g Maddelerine göre” pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile üçüncü şahıslara kiraya verilecektir.

1-) Pazarlığa konu olan kantininin bulunduğu;

 a) Okulun Adı                                               : Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulu

      b) Muhammen bedeli  (Bir yıllık)                        : 9600 TL. (Dokuz Bin AltıyüzTürkLirası )

      c) İhalenin yapılacağı yer                                   : Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

      d) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat     : 13Ekim 2014  saat : 10:00

      e) Öğrenci Mevcudu                                     : 294

      f) Personel Mevcudu                                    : 19

2-)İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulu Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

3-)İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar.

İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

 

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya”Adli Sicil Arşiv Kaydı”var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.Ayrıca kantin ihalesini alan kişi hakkında Yüz Kızartıcı suçlardan (uyuşturucu kullanmak yada satmak,yaralamak, cinsel taciz,hırsızlıkv.b) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecektir.
  3. İsteklinin “Gerçek” usülde vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alacağı belge veya vergi levhası fotokopisi. Eğer istekli vergi mükellefi değil ise ihaleyi kazandığı takdirde gerçek usulde vergi mükellefi olacağına dair taahhütname verecektir. (ÖRNEK: 1)
  4. İsteklinin SGK borcu olmadığına dair SGK’dan alınmış belge aslı. SGK’yakayıtlı değil ise bu şart aranmaz.
  5. Örneği İdarece hazırlanmış taahhütname.( ÖRNEK: 2)
  6. Yer görme belgesi aslı.(İlgili okul idaresince düzenlenecektir.) (ÖRNEK: 3 )

7.      İstekli İhaleye vekâleten iştirak ediyor ise Noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin imza sirküleri.

8.      İsteklinin özgeçmişini belirten kurum başkanlığına yazılmış dilekçe.( Örnek4 )

9.      Geçici teminata ait alındı makbuzu. (Nakit olarak verilecek teminatlar, Geçici teminat en geç ihale saatine kadar  ilgili okulun Okul Aile Birliği hesabına Muhammen bedelin % 3 oranında yatırılacak ve banka dekontu ihale dosyasına konulacaktır.)

  1. Örneği kurumca hazırlanmış teklif mektubu.  (ÖRNEK 5 )
  2. Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair İlgili meslek odasından alınmış belge.İlgili meslek odasına kaydı bulunmayan ve  İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmeye müteakip 1 ay içerisinde ilgili okul müdürlüğüne  oda kayıt belgesini ibraz edecektir.
  3. Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmıt ustalık belgesi, sahibi olma şartı aranır.Ancak katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi,kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.(Belgenin aslı veya onaylı örneği)
  4. İhale Dosya alındı belgesi. ( Okul Müdürlüğüne aithesaba 50,00 TL yatırıldığına dair banka dekontu)

 

NOT: İhaleye girmek isteyenler ihale dosyası almak zorundadırlar.

 

 

 

Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar Bulvarı No11/1 Edremit/BALIKESİR - (266) 373 15 04, (266) 373 27 40

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.