BALIKESİR EDREMİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantini İhale İlanı

 

T.C.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

 

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Okul Kantin Kiralama işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığının 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “35/d ve 51/g Maddelerine göre” Açık Artırma-Pazarlık usulü “hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile üçüncü şahıslara kiraya verilecektir.

1- İDARENİN

a) Adresi                                       : Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks No                  : 02663731504 / 02663741049

c) Elektronik posta adresi (varsa) : edremit10@meb.gov.tr

 

2- İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                                    : KANTİN KİRALAMA YERİ

b) Yapılacağı Yer, Adresi           : Cennetayağı Mah.799.Sok.No:7 Edremit-BALIKESİR

c) İşin başlama tarihi                  : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) İşin süresi                               : 1 Yıl

e) Yıllık Muhammen Bedel        : 3.750,00-TL

f) Öğrenci Sayısı/Öğretim Şekli : 136 / Normal

g) Kantin Alanı                           : 41.65 m²

 

3-İHALENİN

a) Yapılacağı Yer : Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati : 19/02/2015 Perşembe günü Saat 10:00

 

NOT

1-)İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

2-)İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar.

3-) İhaleye girmek isteyenler Okul Müdürlüğünden ihale dosyası almak zorundadırlar.

4-) Şartname;(Dosya)bedeli 50 TL (T.C. Ziraat Bankası Edremit Şubesi nezdinde ki Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin 68824239-5002 numaralı hesabına yatırılıp banka dekontu okul müdürlüğüne teslim edilerek ihale dosyası alınacaktır.

 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde

Uygulanacak Kriterler;

 

4-1 İkametgah Senedi

4-2 Nüfus Cüzdan sureti veya fotokopisi

4-3 Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya”Adli Sicil Arşiv Kaydı”var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.Ayrıca kantin ihalesini alan kişi hakkında Yüz Kızartıcı suçlardan (uyuşturucu kullanmak yada satmak,yaralamak, cinsel taciz,hırsızlık v.b) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecektir.

4-4 Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Belgenin aslı veya onaylı örneği)

4-5 Başka Kantin İşletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname (Edremit Bakkallar ve Bayiler Odasından alınacak) İlgili meslek odasına kaydı bulunmayan ve  İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmeye müteakip 1 ay içerisinde ilgili okul müdürlüğüne  oda kayıt belgesini ibraz edecektir.

4-6 Muhammen bedelin 9 aylık tutarının komisyonca tespit edilen % 10’u (375,00-TL) oranında geçici teminat olarak Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Edremit Ziraat Bankası Şubesinde bulunan 68824239-5002 numaralı hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

4-7 Şartname Bedeli (İhale Dosyası Bedeli)Dekontu (Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Edremit Ziraat Bankası Şubesinde bulunan 68824239-5002 numaralı hesabına 50.00 TL yatırıldığına dair banka dekontu)

4-8 Kantin ihalesine katılacaklar İhale şartnamesinde Okul Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı kantine tahsis edilmiş olan tutanakla devir alacağı okula ait demirbaşa zarar gelmesi durumunda tutanakta belirtilen demirbaş bedelini ödeyeceğine dair taahhütname verecektir.

4-9 Örneği İdarece hazırlanmış taahhütname.( ÖRNEK: 2)

4-10 Yer görme belgesi aslı.(İlgili okul idaresince düzenlenecektir.) (ÖRNEK: 3 )

4-11 İsteklinin özgeçmişini belirten kurum başkanlığına yazılmış dilekçe.( Örnek4 )

4-12 Örneği kurumca hazırlanmış teklif mektubu.  (ÖRNEK 5 )

 

5- İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

5-1 T.C. Vatandaşı olmak

5-2 Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak (Taksirli suçlar ile tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelik zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

5-3 Başka Kantin İşletiyor olmamak (Edremit Bakkallar ve Bayiler Odasından alınacaktır.)

5-4 Gerçek Kişi olmak (İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır)

5-5 Kantin İşletmeciliği Mesleki yeterlilik Belgesi (Kantin İşletmeciliği Meslek Dalı 3308 sayılı kanun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin 4. fıkrası gereğince katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi,iş yeri açma belgesi yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranır.)

5-6 İhaleye vekaleten girilmesi durumunda,noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza sirküsü

5-7 Kantin işletme men yasaklı olmamak,

5-8 Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz.

 

6- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi, müstecirler 4. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak alındı belgesi verilecektir.

 

        

Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar Bulvarı No9 Edremit/BALIKESİR - (266) 373 15 04, (266) 373 27 40

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.